ulasissendikasi
  OKUL SERVİS ARACI ÜÇRETLERİ VE YETKİ BİLMECESİ
 

                ANADOLUDA  SERVİS ARAÇLARININ FİAT TARİFE YETKİSİ,
       YARGI KARARIYLA  MESLEK ODALARINCA  KULLANILMAKTAYKEN

                     İSTANBUL DA İSE ,  İST BELEDİYESİ 
BU YETKİYİ KULLANIYORDUYENİ YASA  OKUL SERVİS TARİFESİNİ

ULŞ. DENZ.HABRL. BAKANLIĞI  ELİYLE 

      YARGI KARARINI UYGULAYAN

       ANADOLUDAKİ GİBİ MESLEK

         ODALARINA VERMİŞTİR.


              * İST. BLD- UKOME İSE

- YETKİNİN  ESKİDEN OLDUĞU GİBİ
  
İST.BLD.UKOME DE  OLDUĞUNDA
               ISRAR  ETMEKTEDİR


              *VATANDAŞ  *  ESNAF

      DEVLETİN 2 KURUMUNDAN

     -HANGİSİNE  İNANACAĞINI

                  BİLMEMEKTE

                      İBB NİN

          *PAZARLIK 
          * SERBEST REKABET

                   TEZİYLE
  VATANDAŞLA  ESNAF KARŞI KARŞIYA 

                 GETİRİLMEKTEDİR.

- OYSA AYNI İBB
 AYNI TAHDİT YASASINI
 UYGULADIĞI

TAKSİ *DOLMUŞ MİNİBÜS *HALK OTOBÜSLERİNDEKİ

   TARİFELERİ  NEDEN
  -SERBEST REKABET
  - PAZARLIĞA AÇMAZ.

DÜRÜST OLMAK ADALETLİ OLMAK İÇİN

         YA;

        YASAYA TABİ
-BÜTÜN ULAŞIM   ARAÇLARINDAKİ TAHDİTİ KALDIR

       YADA;

  YASAYI  ULŞ.TAMAMINDA UYGULA.


    ŞU AN EN KÖTÜ YOL SEÇİLEREK

İST.DA 
-DOLMUŞ
-TAKSİ
-MİNİBÜS
-H.O.

YASA UYGULANIYOR

- AYNI YASAYA TABİ

   SADECE  ,

  ***SERVİS ARAÇLARINA  YASA    UYGULANMIYOR.            -YETKİLER ELİYLE

- KAOS OLUŞTURULMAKTADIR.

                         

                                *************************************
                    ÇÖZÜM
*************************************

        KURUMUMUZUN GÖRÜŞÜ
                                
       Fotoğraf

                              


                                         

             

 

          *** ALTTAKİ 3 KONU- ***

ULŞ. DNZ. HABR. BAK. LIĞIMIZIN
DESTEĞİYLE ,GERÇEKLEŞEN,

İST BLD İLE ORTAK  ÇALIŞMAMIZN SONUCUNDA ,ORTAYA ÇIKAN,

İST.BLD. BİLİRKİŞİ RAPORU GÖRÜŞÜDÜR


 
   1 - İST.BLD,
ÜLKEDE UYGULANAN
                     

                    
***SERVİS TAHDİT YASASINI ***
İST.DA DA  UYGULAYARAK
ŞU OLUMLU SONUÇLARI ,

TAHDİT YASANIN UYGULANDIĞ

DİĞER İLLERDEKİ  GİBİ ALIR

                                          

  1-  İSTANBULLUNUN 

DAHA* UCUZ TAŞINMASINI SAĞLAR


  2-  İST. NUN PARASININ
         

       
  *2 YAŞ 1 *MARKA
İTHAL SERVİS ARAÇ SAVURGANLIĞINA GİTMESİNE SON VERİR

 
     3 - İST.DAK BİRKAÇ

                 

                          
  ARACI-- İŞLETMECI-  İTHALATÇININ ,
     60 BİN SERVİS ESNAFI ÜZERİNDEN

     8 KEZ  HAKSIZ- FAHİŞ KAZANCINA
                    SON VERİR
     İSTANBULLU -ESNAF- ÜLKE
           KAZANIR RAHATLAR

       ULŞ.DENİZ. HABERLŞ. BAK.LIĞI

OKUL 
SERVİS ARAÇLARI HİZMETYÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK


6 Ağustos 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28730

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve HaberleşmeBakanlığından:

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMETYÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 75 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış olup; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce öğrenci taşımak için kullanılacak okul servis araçlarını, taşımacıları ve bu taşıma işlerinde çalışanları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (e) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,”

“ç) Okul Servis Aracı: Genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile rehber personelin taşınmalarında kullanılan ve bu Yönetmelikle belirlenen şartları haiz ticari tescilli yolcu taşımaya mahsus taşıtı,”

“e) Özel İzin Belgesi: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ve bu Yönetmelik ile İl-ilçe trafik komisyonu kararlarına uygunluğu anlaşılan okul servis araçlarına büyükşehirlerde ilgili büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise ilgili belediyeler tarafından verilen ve okul servis aracının ilgili büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içinde izleyeceği güzergah ile işletenini, şoförünü, rehber personelini, taşıtın plakasını, cinsini, taşıma sınırını belirten belgeyi,”

“ğ) Taşıma: Bir ücret karşılığında okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin kamuya açık karayolunda otobüs cinsi taşıtlarla evden okula, okuldan eve getirilip götürülmesini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.

“c) Taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içerisinde gerçekleşmesi halinde; şehir içinde izlenecek güzergah için ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden Ek-4 Özel İzin Belgesi almakla,”


“d) 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 nci maddesi çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesine uymakla,”

(İBB  UKOME YETKİ  TEKELİNE SON)

“(2) Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; taşımacının ayrıca Bakanlıkça düzenlenen ve yapılacak taşımanın şehirler arası veya il içi olmasına bağlı olarak B2, D2 veya D4 yetki belgelerinden birine sahip olması zorunludur.”

“(3) Birinci fıkranın (d) ve (e) bentleri, öğrencilerin ücretsiz taşındığı özel eğitim veya taşımalı eğitim kapsamında verilen okul servis hizmetleri için uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beşte birinden” ibaresi “üçte birinden” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu hakkın kullanılması halinde; ilgililerine/yararlananlara kamu hizmetinin sunulmasında ve okul alanının kullandırılmasında farklı muamelede bulunulamaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.


İBB:

Okul servis ücretlerinde UKOME’nin kararı geçerli
İBB: Okul servis ücretlerinde UKOME’nin kararı geç
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

(İBB)’nden yapılan açıklamada

Ulaşım Koordinasyon

Merkez (UKOME)’nin

okul servis ücret tarifesine yönelik kararının

hukuken geçerli olduğu belirtildi.

Açıklamada servis taşımacıları ve velilerden,

karar doğrultusunda hareket etmeleri istendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 
"5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesinin (f) bendinde açıkça, "ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzerg?hlarını belirlemek, …" görev, yetki ve sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine verilmiştir.

Bu görev ve yetki, yine 5216 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesine göre, Büyükşehir Belediyesi adına, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yerine getirilir. 9 uncu maddede yer alan hüküm gereğince, UKOME tarafından alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. 5216 sayılı Kanun’un 28 inci maddesi gereğince, 5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesine verilen görev ve yetkiler konusunda diğer kanunlarda çelişkili hükümler bulunması halinde, 5216 sayılı Kanun uygulanır. Bu bağlamda 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62 nci maddesinde, "Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatk?rlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra otuz gün içinde onaylanır veya reddedilir" hükmü bulunmakta olup, 5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesine verilen "her türlü servis ve toplu taşıma araçlarının ücret ve tarifelerini belirleme yetkisi" ile çelişmektedir. Ama örneğin, ekmek fiyatlarını belirleme konusunda 5216 sayılı Kanun’da bir hüküm bulunmadığından, ekmek fiyatları 5362 sayılı Kanun’un 62 nci maddesine göre belirlenir. Açıklanan bu durum çerçevesinde, UKOME tarafından alınan okul servis ücret tarifesine ilişkin karar hukuken geçerlidir. UKOME kararının ihlali halinde, ilgilileri hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması söz konusu olabilecektir. Bu nedenle, servis taşımacılarının zarar görmemesi ve velilerin mağdur olmaması için, UKOME tarafından belirlenen okul servis ücret tarifesine uyulması gerektiği hususu, servis taşımacıları ve velilere duyurulur"

KM’ye uygulanan UKOME kararı şöyle:

2012-2013 2013-2014 
(Azami Ücret TL)
0 - 1         140,00    140,00
1 - 3        145,00     155,00
3 - 5        155,00     165,00
5 - 7        165,00     170,00
7 - 9        175,00     180,00
9 - 11      210,00     220,00
11 -13     240,00     250,00
13 - 15    260,00     270,00
15 - 17    270,00     280,00
17 - 19    290,00     300,00
19 -21     310,00     320,00
21 - 23    330,00    340,00
23 - 25    335,00    345,00
25 KM’ yi 3.00      3,00
(Aşan her km İçin)Basın Bültenleri
Başlık : OKUL SERVİS TAŞIMACAĞILINDA YENİ DÖNEM
Açıklama :
İstanbul Büyükşehir Belediyesi okul  servis taşımacılığında yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. 2013-1014 öğretim yılında servis taşıma ücretleri veli ile  taşımacılar arasında pazarlık usulü belirlenecek.
UKOME’de yapılan toplantıda servis taşıma ücretlerinde tavan fiyat belirlendi. Bu yıl ilk defa veliler servis taşımacıları ile pazarlık usulü öğrenci taşıma fiyatını belirleyebilecekler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME de bu yıl da tavan ücretlerini belirledi.
* Bu çalışmayla, velilerin kendi servis aracını konfor, güvenlik ve ücret yönünden seçebilecek. 
* Velilere okulda stand kuracak taşımacı esnaf ve şirketlerle pazarlık yapma hakkı getirildi.
* Taşıma sözleşmeleri sadece veliler ile taşımacılar arasında yapılacak.
* Velilerin ödeme dengesini zorlamadan, esnafın gelir düzeyine katkı sağlayacak bir artış düşünüldü.
OKUL SERVİS TAVAN FİYATLARI
 
Hizmet Alanı : Ulaşım;#35;#Yaşam
Tarih : 11.09.2013


İSTESOB, UKOME’nin Fiyatlarını Tanımadı
Okul servis araçlarında yapılan zam tartışması sürüyor. UKOME zam oranlarını yüzde 5 şeklinde açıklarken, konu ile bir açıklamada İSTESOB’tan geld

İBB UKOME toplantısında servis ücretleri için %5 oranında artışlar öngörülmüştü
.İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve TESK Başkan vekili sayın Faik Yılmaz ve İSAROD Bşk Hamza Öztürk bir basın açıklaması ile yeni tarifeyi ve gerekçelerini basına açıkladılar.

İBB nin basında çıkan okul servislerinde
yeni pazarlık dönemi haberlerinin içerikleri çarpıtılmaktadır

İbb
İSTESOB  TETKİSİNDEKİ TARİFEYE  RAĞMEN
 yetki kullanmaya çalışarak

PAZARLIK

gibi fikri ortaya atarak
ÖĞRECİ--VELİ  TARTIŞMASINA  neden olmakta,

AMAÇ  

ESNAFLA  VELİLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEKMİ 

YOKSA  SEÇİM YATIRIMIMIOKUL SERVİS ARACI YENİ ÜCRETLERİ KONUSUNDA ÇÖZÜMDE SON SÖZ
İSTESOB  İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Bşk.

SN. FAİK YILMAZ DAN > ALTTAKİ  VİDEODA

VİDEO İÇİN TIKLA

>>>  BİRLİK BAŞKANIMIZ FAİK YILMAZ'IN SERVİS ARAÇLARI ZAM AÇIKLAMASI
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği  İSTESOB, İstanbul’daki okul servis araçlarının yeni ücret tarifelerini açıkladı. Buna göre okul servis araç ücretlerine  geçen yıla  göre yüzde 10 artış gerçekleşti.
İSTEOB Başkanı Faik Yılmaz, birliğin tarife komisyonunun girdi maliyetlerindeki artışları dikkate aldığını ve artışın buna göre yapıldığını  bildirdi. Yılmaz,  yasa gereği tarifeleri birlik olarak belirlediklerini ve artışları mümkün olduğu kadar düşük tutmaya çalıştıklarını söyledi.
Bazı illerde artışın yüzde 16 seviyelerine çıktığını bunun da doğru bir yansıma olduğunu ifade eden Yılmaz, İstanbul’da kılı kırk yararak artış oranı belirlediklerini söyledi.  
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz ve Okul Servis Araçları Odası Başkanı Hamza Öztürk, birlikte sundukları basın toplantısında girdi maliyetlerindeki bir yıllık artışları  baz aldıklarını belirterek bazı örnekleri şöyle sıraladılar:
Geçen yıl          mazotun litresi       3.870 lira idi,   bu yıl    4.600 lira  artış   % 14
     “       “           trafik sigortası        1.000 lira idi      “    “    2.700 lira     “     % 124
     “       “           personel gideri(AÜ)  886.5 lira idi   “    “   1.021 lira     “      % 15.4
    “        “           araç bandrol           1.400 lira idi      “    “    1.600 lira     “      % 15
    “        “           yeni araç               61.000 liraydı    “    “   67.000 lira      “      % 10
    “        “           araç lastik                 320 liraydı      “     “        360 lira       “     % 12.5
Bu artışlar değerlendirilerek okul servis ücretlerine geçen yıla göre yüzde 10’luk bir artış mecburiyeti doğduğunu belirten Yılmaz 1 kilometreye kadar olan en yakın ücretin geçen yıl 140 lira olduğunu bu yıl ise  154 lira alınacağını bildirdi. 25 kilometreye kadar olan en uzak   mesafe ise geçen yıl 335 lira iken bu yıl368.50 TL oldu. Diğer mesafelerle ilgili tarife ücretleri ekte sunuldu.


2013-2014 yılı servis ücretleri açıklandı
 
 
     
 
Okul servis ücretlerinin açıklanmasını dört gözle bekleyen servis taşımacıları umdukları gibi bir fiyat listesiyle karşılaşamadı. 2013-2014 öğretim döneminde servis ücretlerine yüzde 5 zam yapıldı.

Okul servis ücretlerinde yetkilendirmenin İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası(İSAROD)’a verilmesinin ardından 10.09.2013 tarihi itibariyle UKOME tarafından AKOM’da toplanan servisçiler kararın bekledikleri yüzde 10,29’luk zammı alamadıkları gibi 2013-2014 öğretim döneminde yüzde 5’lik zam ile karşılaştı.

Tüm gider kaleminin hesaplanıp, okul servis ücretlerinde en az yüzde 10’lık bir zam beklentisi olan öğrenci servis taşımacıları, beklediği zammı alamadı.


UKOME’nin İSAROD’un belirlediği yüzde 5’lik zam talebini kabul etmesiyle birlikte rehber ile çalışan okulların rehber ücretleri ise araçtaki öğrenci sayısına bölünerek ödeneceği de belirtildi.

UKOME'nin resmileştirdiği taşıma fiyatları aşağıdaki gibidir.

KM    2013-2014 Yılı

0-1     140,00 TL
1-3     155,00 TL
3-5     165,00 TL
5-7     170,00 TL
7-9     180,00 TL
9-11     220,00 TL
11-13     250,00 TL
13-15     270,00 TL
15-17     280,00 TL
17-19     300,00 TL
19-21     320,00 TL
21-23     340,00 TL
23-25     345,00 TL

10.09.2013 Saat: 19.00
www.tasimacilar.com
 

  •  
  •  
  •  
07 Ağustos 2013 - 02:30

Okul servislerinde tartışmalı değişiklik
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle, belediye sınırları içerisinde okul servis araçları, şehir içinde izleyeceği güzergâh için ilgili belediyeden özel izin belgesi alacak
0
Okul servislerinde tartışmalı değişiklik
 
ANKARA Milliyet
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içerisinde gerçekleşmesi halinde; taşımacı, şehir  içinde izlenecek güzergah için ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden özel izin belgesi alacak.

Ayrıca taşımacı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca belirlenen fiyat tarifesine uyacak.

***Daha önce    İSTANBULDA    BU YETKİYİ    BÜYÜKŞEHİR YASASIYLA ,UKOME KULLANIYORDU.

***ANKARA  SERVİS ARAÇLARI ESNAF ODASI    İSE YARGI KARARIYLA  BU YETKİYİ ANKARA BB DEN  BU YETKİYİ DEVRALMIŞ- KULLANIYORDUBelediye sınırları dışına ya da dışından yapılan okul servis hizmetleri için; taşımacının ayrıca bakanlıkça düzenlenen ve yapılacak taşımanın şehirler arası veya il içi olmasına bağlı olarak B2, D2 veya D4 yetki belgelerinden birine sahip olması gerekecek.
Adlarına tescilli taşıtların koltuk sayısı, taşınacak toplam öğrenci sayısının üçte birinden az olmaması şartıyla gerçek ve tüzel kişiler, birlikte taşıma hizmeti yapabilecek.
Öğrenci velileri istemeleri halinde, çocuklarını herhangi bir okul servis aracı işleteni ile anlaşarak da taşıtabilecek.
Bu hakkın kullanılması halinde; ilgililere kamu hizmetinin sunulmasında ve okul alanının kullandırılmasında farklı muamelede bulunulamayacak. 
  Bugün 35503 ziyaretçi (56659 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol