ulasissendikasi
  ULŞ.DENZ.VE HABERLEŞME BAK.LIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ
 

TEŞEKKÜRLER
ULAŞTIRMA  DENİZCİLİK VE HABERLEŞME
BAKANIMIZ
SN. BİNALİ YILDIRIM

Send.Bşk A.BARIN Ulş. Bak. B.YILDIRIM  Sendika Danş.İ.TOPKAR   BAK.LIK-ANKARA


                                                           T.C
               ULAŞTIRMA DENİZCİLİK  VE HABERLEŞME  BAKANLIĞI

 Sayı : 34685369/ 215.99/7674
Konu : Okul Servis Araçları

  TÜRKİYE PERSONEL VE ÖĞRENCİ TAŞIMA ULAŞIM ÇALIŞANLARI SENDİKASINA
                                                        Dumlupınar Mah. Gözdağı Cad.No.18/6  Pendik İSTANBUL

İlgi : 18.04.2013 tarih ve 2013/21 sayılı yazınız.


İlgi yazınızla Okul  Servis Araçları için Emniyetli Kilometre/ Yol  ve buna bağlı yaş tespitinin yazı ekinde bulunan

İTÜ OTAM Teknik Raporu Doğrultusunda yapılması istenmektedir.

Söz komusu talebiniz  Mevzuat çalışmalarında yararlanılmak üzere not alınmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

                                                                                                      Hüseyin YILMAZ
                                                                                                      Bakan a.
                                                                                                      Genel Müdür Yardımcısı v


 

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMETYÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK


6 Ağustos 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28730

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve HaberleşmeBakanlığından:

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMETYÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 75 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış olup; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce öğrenci taşımak için kullanılacak okul servis araçlarını, taşımacıları ve bu taşıma işlerinde çalışanları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (e) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,”

“ç) Okul Servis Aracı: Genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile rehber personelin taşınmalarında kullanılan ve bu Yönetmelikle belirlenen şartları haiz ticari tescilli yolcu taşımaya mahsus taşıtı,”

“e) Özel İzin Belgesi: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ve bu Yönetmelik ile İl-ilçe trafik komisyonu kararlarına uygunluğu anlaşılan okul servis araçlarına büyükşehirlerde ilgili büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise ilgili belediyeler tarafından verilen ve okul servis aracının ilgili büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içinde izleyeceği güzergah ile işletenini, şoförünü, rehber personelini, taşıtın plakasını, cinsini, taşıma sınırını belirten belgeyi,”

“ğ) Taşıma: Bir ücret karşılığında okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin kamuya açık karayolunda otobüs cinsi taşıtlarla evden okula, okuldan eve getirilip götürülmesini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.

“c) Taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içerisinde gerçekleşmesi halinde; şehir içinde izlenecek güzergah için ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden Ek-4 Özel İzin Belgesi almakla,”


“d) 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 nci maddesi çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesine uymakla,”

(İBB  UKOME YETKİ  TEKELİNE SON)

“(2) Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; taşımacının ayrıca Bakanlıkça düzenlenen ve yapılacak taşımanın şehirler arası veya il içi olmasına bağlı olarak B2, D2 veya D4 yetki belgelerinden birine sahip olması zorunludur.”

“(3) Birinci fıkranın (d) ve (e) bentleri, öğrencilerin ücretsiz taşındığı özel eğitim veya taşımalı eğitim kapsamında verilen okul servis hizmetleri için uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beşte birinden” ibaresi “üçte birinden” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu hakkın kullanılması halinde; ilgililerine/yararlananlara kamu hizmetinin sunulmasında ve okul alanının kullandırılmasında farklı muamelede bulunulamaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.


    Sayı   : 2010-11.
    Konu  :Okul Servis Araçları Yolcu Güvenliği Km.-Yaş Kıstasları Tespit İsteği 


        İlgi. a.Okul ServisAraçlarıHizmet Yönergesi
              b.28/08/2007 Tarih 27352 sayı,4.mad.f bendi 1.fıkrası.
              c.İTÜ OTAM Otomotiv Tknolojileri Araştırma Merkezi.
              d.Ulaş İş 05/01/2010 Tar.Sayı 1.Rekabet Kurumu Yazısı
              e.Rekabet Kur. 01/02/2010 Tar.B.50.0.REK.008.0000.110/228
              f.Ulş.Bak.lığı Kara Ulş.Gn.Md.03/04/2010 Tar.4699 say yazısı
              g.Ulaş İş 14/04/2010 Tar. 7-14.4.2010 Say.yazı
              e.İBB.Ulş D.Bşk.Toplu Ulş.Hiz.Md. Ruhsat Bür.22/07/2010.Tarih,
                   M34.014.81 .040-200-3166204 Br2381 yazısı
              f.Ukome nin 05/04/2007 Tar. 2007/4-2 sayılı yönerge  15 mad a bendi
              g..Ulaş İş 04/10/2010 Tar10-2010-08 say.Yazısı
              h. İ.T.Ü.-OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ MERK.-O.T.A.M 
                     ULAŞ İŞ  TEKNİK GÖRÜŞMESİ  16 03/2010  
              I.Ulş Bak.Servis Araç Yaş  Bas. Açık .yazısı 1709/2009 tar..(EK.1  
              İ.Ulş..Kara Ulş.Gn Md.Kemal NESİBOĞLUnun 13/10/2010 Tar.Basn.Açık.(EK2)
              j.Ulş.Bak.Müs.Yrd.Talat  AYDIN 28/09/2009 Ulş Şurası ,NTV Açıklaması.
             k..Tüv Turk Gn.Md.Naci BAŞERDEM 28/09/2009 ULŞ Şurası -Basın Açıklaması.. 
             l. İst. UKOME nin 05/04/2007 tar.2007/4-2 say. kararı
 

            Ulaş İş Sendikası  İlgi a ve b gereği ilgi c,d ile servis Araç Yaş tespitini 

  talep etmiştir.İlgi d ,e, yolu ile, Ulş Bak.lığı ilgi f ile İBB den görüş istemiştir.

 İBB nin cevabi yazısında , İstanbulla ilgili Okul Servis Araç Araç Yaşının ilgi f ile 

12 den  10 yaşa  düşürme  gerekçesini  şu  şekilde  izah etmektedir.

       //  İstanbul nüfusunun 12 .7 milyon ve yaklaşık 60.000 servis aracının faaliyet gösterdiği,araç yoğunluğunun fazla olduğu,İBB'ce servis araçlarına verilen Güzergah izin belgelerinde  

- Her aracın en az İKİ  firma veya okul taşımacılığı yaptığı, dolayısıyla  bu araçların 

*FAZLA KM.YAPMALARI*   nedeniyle araçlarda 

* YIPRANMA * oranının

 * FAZLA  olduğu tespit edilmiştir //  denilerek;

  //  Trafik emniyeti,can güvenliği,çevre kirliliği,gibi konularda  İSTANBULA ÖZEL  tedbirler olması gözönüne alınarak,İstanbulun kültür başkenti olması dolayısıyla  HİZMET KALİTESİ nin 
DİĞER İLLERE göre FARKLILIK ARZETME zorunluluğundan dolayı ,
ilgili yönetmeliklerde belirlenen ÜST SINIRLARININ AŞILMAMASI  kaydıyla 5216 sayılı kanunun  verdiği yetki  ve görevler kapsamında  UKOME tarafından düzenleme  yapılmıştır.

// Buna göre UKOME nin 05/04/2007 tar.2007/4-2 say. kararındaki  servis yönergesi  15 mad.a.bendinde  *Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları  on yaşından küçük olmalıdır(on yaş dahil 31 12.2007 den itibaren)Taşıtların yaşı fabrika imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.Öğrenci Servisleri için 0-10 (10 yaş dahil)diğer servisler için(31/12/2008 den itibaren) 15+4 yaş sınırı olacaktır* denilmekte ve bu şekilde uygulama yapılmaktadır.

denmektedir.

Bununla ilgili, Kanıt olacak
   Bilgi,belge,
  rapor, araştırma sonucu gibi 
 
 BİLİMSEL KANIT ORTAYA KONMAMAKTADIR. ULAŞ İŞ İlgi h deki İTÜ- OTAM la görüşmüş, rapor ile ilgili  öngörüşme sonucu , ULŞ BAK.lığı yoluyla 
 BİLİMSEL RAPOR TALEP etmiştir. 

Kaldıki, Ulaş Bak.lığı,Tüv Turk görüşleri doğrultusunda,Okul Servis Araç yaşını 20 yaşı yükseltme düzenlemeleri yaparken , İBB ,Ulş.Bak.lığı ile ile sürtüşme yaşayarak,kanuni 12 yaş sınırını  , teknik bilirkişi dayanağından yoksun bir şekilde 10 yaş kararında ısrar etmektedir.
 İ
ULŞ. BAK.'lığı ise sendikamızın talebi olan İTÜ-OTAM raporu için ; yukarıdaki İBB'ye servis araç yaş yazısını yazarak görüş istemiştir. 

 İBB Böyle Sosyal ekonomik siyasal dev boyutları olan
Tamamen  teknik  bir konuda;
 konu ile ilgili Ülkemizin güzide kurumlarının
 teknik verilerine dayanmadan ,
yetkili kurum raporuna başvurmadan 
-iki iş yapma-fazla çalışma- 
gibi bilimsel veri içermeyen 
 afaki bir karara dayandırmıştır


İBB nin ilgi ı. UKOME nin 05/04/2007 tar.2007/4-2 say. kararına dayanak teşkil edecek ;
 varsa , bilgi belge kanıtların 
kurumumuza gönderilmesini   arz  ederiz. 
 

          
 İBB nin İstanbulda Okul Taşıt Araçları Yaşını 12 den 10 a çekme kararı ,

       aşağıdaki nedenlerle doğru değildir  çünkü;

- Ekonomik Sosyal  Siyasal dev boyutları olan bir konuda,
-(2.5 milyon hizmet alan ve ailesi ( 1500 okul)
- 60.000  servis esnafı*(İBB Rakamları),aileleriyle 300.000 kişi 

 - BÜYÜK BİR KİTLENİN YARARINA OLMAYAN,

 -Yıllık 1 milyar dolar hizmet
 -2 milyar dolar araç satışı

  - DEV EKONOMİK RAKAMLARI İÇEREN konuda

  -BİRKAÇ İŞLETMECİ-ARAÇ İTHALATÇISI-SATICISI LEHİNE OLDUĞU 
   İBB ESNAF.KOM .BŞK.RAPORUNCA ORTAYA KONAN; ( EK-4)

- vatandaşlar -Hizmet alan-çalışan kitleler aleyhine 

-Bu konuda Kendi İktidar Partisinin ULŞ.BAK.LIĞI ile sürtüşmeye giren ,( EK 2)

Toplum ve çalışma barışını bozabilecek derecede önem arzeden  bir  karar ,

BİLİMSEL ÇALIŞMA  VE ARAŞTIRMA  SONUÇLARINA DAYANMAYAN,

 *FAZLA KM YAPMA *  Gibi 

İBB ce yukardaki e,f de belirtttikleri 

,TAHMİN -VARSAYIMLAR-gibi 

 AFAKİ   GEREKÇELERE 

 dayandırılamayacak kadar

 SOSYAL EKONOMİK SİYASİ  SONUÇLARI -GERİ DÖNÜŞÜMÜ OLMAYACAK ZARARLARI OLABİLECEK ,KONU İLE İLGİLİ NİTELİKLİ  EĞİTİM ALMAMIŞ, UZMAN OLMAYAN  YETKİLİLERİN KARAR VERMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR .


İBB  ; BAK.KUR VE ULŞ BAK GÖRÜŞLERİE RAĞMEN 
10 YAŞTA ISRAR EDEN-UYGULAYAN  ÜLKENİN TEK İL ÖRNEĞİDİR.

Kaldıki,Adana Belediyesi Vatandaş lehine 15 yaşı uygulamakta.


1- İİTÜ OTAM  Bilimsel veri ve kıstaslarına     uymamaktadır. (EK-3) 

2-Tüv türk  Veri ve kıstaslarına  uymamaktadır

3-AB -ABD  uygulamalarına  uymamaktadır

4-Ulaştırma Bakanlığı istekleri ile  ile ters düşmektedir ( Ulş.Bak.lığı 20 yaşı uygun görmektedir)

5-M.E.B. Ülke çapında 600 000 çocuğun taşımalı eğitim görmesine engel oluşturduğu, AKP Muğla milletvekili M.Nil HIDIR Raporları ile belgelenmiştir. EK-3

5- İBB nin Kararı; Kent Eko. ve Esnaf Kom Bşk.lığı raporunadaki çok yönlü ekonomik-sosyal-siyasi  toplum çalışma barışını tehlikeye düşürecek telafisi imkansız sonuçlara  yol açacağı konuları içerdiğini belirten  raporu dikat çekicidir.

6- İBB Trafik emniyeti,
      can güvenliği,
     çevre kirliliği   nedenlerine karşı

   *HER YIL *  Servis Araçlarından -
      TUV TURK- Dışında 
      1-* İBB  Servis Araç Özel Mayenesİ *Yapmaktadır.
       2- Araçların resmi bakım servislerinden Periyodik Bakım Belgesi aldırmaktadır
       3- psikoteknik Raporu
       4-Sağlık Raporu
       5-Sabıka Kaydı
       6-Trafik Ceza Puan Kaydı
       7-3 yıllık E sınıfı Ehliyet
       8-Rehber personel 22 YAŞ ından büyük olma ŞARTI
       9-  //           //        LİSE MEZUNU ŞARTI.
       10. KOLTUK SİGORTASI 
      
       gibi belgelerle denetlerken, Aynı kanunda bahsi geçen Dolmuş .Taksi,Minibüs,Halkotobüsü

      toplu taşım araçları içinde,
     - EN FAZLA DENETLENEN gruptur..
     - EN AZ ŞİKAYET ALAN  *İBB Rakamlarına göre 
     
      - Toplu ulaşımdaki 5 sınıf araç içinde ; 

        YALNIZ İSTANBULDA TAHDİT HAKKI VERİLMEYEN TEK GURUPTUR..
 

       

         Konunun   bilimsel   yetkili mercii İTÜ OTAM Hakemliğine başvurulmak üzere   

     Konu ile ilgili İlgililerden ,Toplumun huzur refah ve adalet değerleri adına
     bilimsel çalışma ve girişimleri ULŞ Bak.lığı, M.E.Bak.lığı ,İÇ İŞL.Baklığı ,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.lığı,Sanayi ve Ticaret Bak.lığı Maliye Bakanlığı 

      gibi muhtelif bakanlık sorumluluk sahalarını ilgilendiren bu konunun, geleceğimiz çocuklarımızın dolaylı olarak Ülkemiz geleceğini

     ilgilendirmesi nedeniyle   konunun Teknik İncelemesinin  yapılması ve gereği için 
 
    bilgilerinize  arz ediyoruz.    Saygılarımızla.

 Abdurrahim BARIN
 Gn.Bşk.
 Ulaş İş 

Dağıtım:

Gereği :Başbakanlık
          -Ulştırma .Bakanlığı
          -İç İşleri Bakanlığı
          - Milli Eğitim Bakanlığı
          - Maliye Bakanlığı
          - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
          - Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanlığı
          - Rekabet Kurum Başkanlığı
          - İTÜ OTAM ( Oto.Teknoloji Araş.Mrk. )
      

Bilgi    : Cumhurbaşkanlığı
            TBBM Başkanlığı  
            CHP
            MHP 
            İBB
            TÜV TURK
                

EK 1.
-----------------------------------                       
Bakanlıktan servis yaşına son nokta
 
   
 
     
 
Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdür Yardımcısı Nesip Kemaloğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin servislerde yaş sınırını 10’a düşürmesinin mümkün olmadığını söyledi. 

Ulaştırma Bakanlığı servisçileri sevindiren bir karara imza atıp okul servis araçlarının yaşını 20’ye kadar yükseltmişti. Bakanlığın bu kararından hemen sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da 10 yaşından büyük araçların servis aracı olarak kullanılamayacağı yönündeki kararını kamuoyu ile paylaşmıştı. Bakanlık belediyenin bu kararından sonra ise kendi kararının uygulanacağını yapılan bir açıklama ile yeniden duyurmuştu. 

Gelişmeler böyleyken konu tartışılmaya devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdür Yardımcısı Nesip Kemaloğlu bakanlığın yaptığı düzenleme ile 12 olan servis aracı yaşını 20’ye indirdiğini bu karara herkesin uymak zorunda olduğunu söyledi. 

“Belediyenin yetkisi yok”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’daki servislerin yaşı 10 olacak diyemeyeceğini belirten Kemaloğlu “Tercihi talep sahibi yapabilir ama bir kamu kurumu yönetmelikle 20 ye kadar taşıma imkanı getirmişse siz bunu değiştiremezsiniz. Yetkiniz yok“ diye konuştu. 

“Yargı iptal eder “

Yetkili merciinin Ulaştırma Bakanlığı olduğunu hatırlatan Kemaloğlu “Bakanlık bir hüküm getirmiş. O hükme aykırı bir şey yapılamaz. 20 yaşında servis aracı bulunan kişi güzergah izin belgesi istediğin de verilmezse vermezse aynı gün yargıya gidip aynı gün bunu iptal ettirebilir, çünkü belediye düzenleme mercii değil, konu bu kadar basit” dedi. 

 EK.2
-----------------------------------


Ulaştırma Bakanlığı'ndan Servisçilere Açıklama
 
 
 
 
     
 
Okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde 17.09.2009 tarihinde yapılan değişiklikle ilgili olarak basında yer alana bazı haber ve yorumlara ilişkin duyuru


Bakanlığın açıklaması

Anılan yönetmeliğin, 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle servis araçların yaşının 12 den 20 ye çıkartılması konusu ile bu araçlarda bulundurması zorunlu olan rehber personelin yaşı ve eğitim düzeyi ile ilgili yapılan değişiklik basında geniş yankı bularak, vatandaşlarımızın rahatsızlık duyacağı şekilde eksik bilgiden kaynaklandığı düşünülen bazı haber, yorum ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Bu konudaki doğru bilginin vatandaşlarımıza aktarılarak vatandaşlarımızın daha doğru değerlendirme yapmalarına imkan sağlamak üzere Bakanlığımızca aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği duyulmuştur.

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile ilgili olarak, gerek Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim Genel Müdürlüğünün 19.06.2008 tarihli ve 7081 sayılı ile 08.09.2009 tarihli ve 14766 sayılı yazıları ve gerekse T.Şoförler Federasyonu(TŞOF) ile çeşitli vilayetlerin servis işletmecileri odalarından muhtelif tarihlerde alınan yazılarda; anılan yönetmelikle ilgili bir kısım değişiklik talepleri Bakanlığımıza intikal etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın talepleri arasında; sektöre getirdiği/getireceği önemli maliyet ve personel bulmakta yaşanan güçlük nedeniyle rehber personel bulundurma zorunluluğunun özellikle taşımalı eğitimde tamamen kaldırılması,   taşımalı eğitim yapılan yerleşim yerlerinde 10 yaşın altında hemen hemen hiç araç bulunmadığı gerçeğinden hareketle taşıt yaş sınırının yükseltilmesi yer almıştır.

Bakanlığımıza intikal eden sözkonusu talepler değerlendirilerek;

1) Okul servis araçlarında öğrencilerin taşıta binmeleri ve inmeleri sırasında kendilerine yardımcı olacak personelin temininde ve istihdamında yaşanan güçlük karşısında bu personelin hiç bulundurulmaması yerine eğitim düzeyinin yapacağı iş/hizmet için yeterli olan ilköğretim (ortaokul) seviyesine indirilerek istihdam edilmesine devam edilmesinin daha uygun olduğu değerlendirilerek, anılan yönetmelikte yapılan değişiklikle rehber personelin eğitim düzeyi lise düzeyinden ilköğretim (ortaokul) düzeyine, yaşı ise 22’den 20’ye indirilmiştir. 

2) Okul servis araçlarının azami yaşının 12’ den 20’ ye çıkartılması konusunda ise ; bilindiği üzere, 15.08.2007 tarihinde yapılan bir imtiyaz sözleşmesi ile Bakanlığımız denetimde olmak üzere araç muayene hizmeti/görevinin özel sektör eliyle gördürülmesi işi TÜV-TÜRK Girişim Grubuna 20 yıllığına verilmiştir. Araç muayene hizmeti verecek olan yeni araç muayene istasyonları ise, 2009 yılı Nisan ayı itibariyle 81 ilimizde inşa edilerek tamamlanmış ve faaliyete geçirilmiştir. Gerekli/yeterli fiziksel altyapı ve teknik donanıma haiz bu yeni istasyonlarda araçların fenni muayeneleri gelişmiş ülke standartlarının da üstünde eksiksiz olarak özel eğitimli muayene teknisyenleri tarafından yapılmaktadır. Muayene sırasında araçların trafik seyir güvenliği bakımından gerekli bütün parçaları/aksamları teknik cihazlarla ve modern yöntemlerle kontrolden geçirilmektedir. Güvenli bulunmayan parçalar/aksamlar var ise fenni muayeneleri onaylanmamakta ve onaylanmaya engel olan kusur veya eksiklikler için rapor düzenlenerek araç sahibine verilmektedir.Bu raporda belirtilen kusur veya eksiklikler giderilmeden muayenelerinin onaylanmayacağı ve aracın trafiğe çıkarılamayacağı kuralına/bilgisine de yer verilmektedir. Yapılan muayeneler ayrıca elektronik ortamda gerçek zamanlı değiştirilemez olarak arşivlenmekte ve gerektiğinde kayıtlara anında ulaşılabilmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar yeni araç muayene istasyonlarında 4.393.668 adet araç muayeneye tabi tutulmuş, bunların 1.771.290.adedi ilk muayeneden geçememiştir. Diğer bir ifadeyle, muayeneye tabi tutulan araçların yaklaşık %40’ı bu muayenelere takılmıştır. Bu sonuçlar, dünyanın en iyileri arasında yer alan yeni araç muayene sistemimizin çok sıkı/güvenli olduğunun kanıtıdır. Fenni muayenesi yapılan ve ilk muayeneden geçemeyen araç sayıları 2006 ve sonrası model yıllarına göre ekteki tabloda verilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, bir araç 2 – 3 yaşında olsa bile trafik seyir güvenliği ve fenni muayenesi bakımından, güvenli olacağı düşüncesi doğru bir değerlendirme değildir. Ekteki tabloda yer alan veriler de bunu doğrulamaktadır.

3) Trafik güvenliği açısından önemle belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, anılan Yönetmeliğin “Taşıtlarda aranacak şartlar” başlıklı 4 üncü maddesinde, okul servis araçlarında bulunması gereken teknik özelliklerin yanında, bu araçların yılda bir defa yapılması zorunlu olan fenni muayenelerine ilaveten her 6 ayda bir ayrıca bakım ve onarımlarının da yaptırılması zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır.

4) Araç Muayenesi konusunda ülkemizde gelinen aşama dikkate alınarak ; ticari yük ve yolcu taşımalarını kapsayan ve düzenleyen Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yeni araç muayene istasyonlarında fenni muayenesi yapılan taşıtlardan yaş şartı aranmaması yönünde düzenleme yapılmıştır

5) Gözden kaçırılmaması gereken temel husus; 2009 yılı öncesi tekniğine uygun ve gerçek anlamda bir araç muayene sistemimizin olmadığıdır. Gerçek anlamda teknik usullere uygun olarak periyodik (yılda bir) fenni muayenesi yapılmış ve onaylanmış 20 yaşındaki bir aracın; fenni muayenesi sadece kağıt üzerinde yapılmış 12 yaşındaki bir araçtan daha güvenli olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde okul servis araçları konusu Bakanlığımızca yeniden değerlendirilerek; Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki düzenlemeyle aynı olmasa bile bu düzenlemeye paralel olarak 17.09.2009 tarihinde Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış ve okul servis araçları için yaş şartı tamamen kaldırılmayarak azami 20 yaş ile sınırlandırılmıştır. 

Kamuoyuna ve ilgililere saygıyla duyurulur.

EK 3  
---------------------------------

AKP Muğla Milletvekili Mehmet Nil HIDIR   kanun çalışmarına göre 

MEB 600 000 ÇOCUK ,Anadoluda ,Taşımalı eğt. yeni araç bulunamama sıkıntısı 

 70 000 Ok.Ser Araç Esnafı  (İst + 30  000 bin) araç değiştirme ek külfeti

 70 000   Rehber Personel     ( İst  + 30 000 )  22 yaş +lise şartı işsizlik sorunu

 yönleriyle   miktar ve kapsam bakımından  olumsuz etkilenmeleri. 


Değişikliği Ak Partilili vekil istedi


Londra’da kaza eğitimi gördü!


Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına günler kala bu değişiklik neden ve nasıl yapıldı? 17 Eylül 2009 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede’ki yönetmelik değişkilinin mimarı Muğla Ak Parti Milletvekili Mehmet Nil Hıdır. Vekil Hıdır, özellikle Muğla’da yaşanan servis olaylarından sonra sektör temsilcilerinin kendisine şikayete gelmesi üzerine Ulaştırma Bakanlığı’na konuyla ilgili başvuruda bulundu. 

’70 bin araç 12’den büyük’

Mehmet Nil Hıdır, özellikle servis şirketlerinin oluşturduğu sivil toplum örgütlerinden şikayet geldiğini söyledi ve değişikliğin nedenlerini şöyle açıkladı: “Ulaştırma Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre Türkiye’deki karayollarındaki araç yaş sınırı 20. Oysa okul taşımacılığında 12. Burada bir karmaşa söz konusuydu. Bunu düzeltmek istedik. Ayrıca servis taşımacılığı yapan şirketler de bundan şikayetciydi. Çünkü şu anda faaliyet gösteren yaklaşık 70 bin aracın yaş sınırı 12’nin üstünde. 

’Mali durumumuz ortada!’

Bu araçların yenilenmesi büyük külfet. Gönül çocuklarımızın daha genç araçlarla seyahat etmesini ister ama Türkiye’nin mali durumu da ortada. İlerleyen dönemde servis yapacak araç konusunda sıkıntı yaşanacaktı. İleride gelir düzeyi yüksek bir ülke oluruz ve bu sınırı tekrar değiştiririz.“ Hıdır, ’20 yaşındaki araçlarla çocukların taşınması ne derece sağlıklı?’ sorumuza ise şu cevabı verdi: ”Ulaştırma Bakanlığı Bilirkişi Hurda Araç Programı uygulandı. Bilimsel olarak yapılan araştırmalarda 20 yaşın altındaki araçların fenni muayneleri yapıldığı sürece taşımacılık yapabileceği yönünde bilirkişi raporları söz konusu. Bu durumu Ulaştırma Bakanlığı’na ilettik. Onlar da Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirdi. Bilimsel verilerle bu karar alındı. MEB ve Ulaştırma Bakanlığı duyarlı davrandı.”

Servis elemanının eğitimi liseden ilkokula çekildi!

“Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nde araçlarda öğrencilere yardım edecek personel yerleştirme zorunluluğu da getirdi. Araçlarda öğrencilerin biniş ve inişlerini kontrol eden bu servis elemanlarının 22 yaşından büyük ve lise mezunu olması şartı da koyuldu. 17 Eylül’de yapılan bir değişiklik de servis elamanların yaşı ve eğitimi konusunda oldu. Görevlilerin yaş sınırı 20’ye, eğitim düzeyi ise liseden ilkokula indirildi.

’İlkokul mezunu çok işsiz var’

Mehmet Nil Hıdır bu değişikliği ekonomik krizle açıkladı: “Global krizle ilkokul mezunları işlerini kaybetti. Bu noktada onlara istihdam yaratmak zorundayız. Servislerdeki görevlilerin yapması gereken çocukların parmaklarını, kollarını sıkıştırmalarını engellemek; evden araca gidiş gelişlerini ise sağlıklı bir şekilde sağlamak. Bu eğitim gerektiren bir durum değil. Hatta şoför esnafı bu servis elemanlarını da istemiyordu. Ama istihdam artırılması bakımından bu değişikliğe taraf olduk.” 

Londra’da kaza eğitimi gördü!

Çocukların canını hiçe sayan bu değişikliği yapan AKP Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır, 1 Ağustos 1956’da Karaman’da doğdu. 4 çocuk sahibi ve evli olan Hıdır, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Londra’da “Accident and Emergency Course” (Kaza ve acil müdahale) eğitimi gördü. Hıdır; Van, Konya, Fethiye ve Marmaris’te görev aldı.
“ Vatan gazetesinin 19 Eylül 2009 tarihli gazetesinde manşetten verdiği “öğrenci servisleri taşıma yönetmelik” değişikliği, tarafıma atfedilen “Minibüsçüye Selam” gerekçesiyle yapıldığı şeklinde yazılarak **kamuoyunun yanıltılmış olduğu kanaatindeyim.*Bugüne kadar yapılanları irdelersek popülizm yapılmadığı görülecektir…Ak Parti hükümetleri döneminde öğrencilerimize ve öğrenci velilerine yapılan iyileştirmeler sonucu eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin arttırılması sağlanmıştır.

 “Haydi kızlar okula” kampanyası ile 250 bin kız öğrencimiz tarladan, tezgahtan, evden, sokaktan alınarak okul sıralarına yönlendirilmiştir.

Hiçbir geliri olmayan ailelerin çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla kız çocuklarına ayda 28TL, erkek çocuklarına ayda 23TL eğitim yardımı verilerek 

***600.000 aileye ulaşılmıştır.***

40 ve daha fazla sınıf mevcudu olan okullara 200 bin yeni derslik ilave edilerek sınıf mevcudu bilimsel eğitim metotlarında öngörülen 20 ve daha altı mevcutlara düşürülmüştür.Milli Eğitim Bakanlığınca son 5 yılda alınan ortalama 150 bin öğretmenle okullardaki öğretmen açığı tamamen kapanma noktasına gelmiştir. Köy ilkokullarında tek öğretmenle 1. sınıftan 5. sınıfa kadar eğitim gören öğrenciler yerine taşımalı sistemle köylerdeki öğrencilerin grup koy ilkokullarına taşınmasıyla her sınıfa 1 sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleri atanarak eğitim zenginleştirilmiştir.Her okulda bilgi teknoloji sınıfları oluşturularak 1. sınıftan itibaren öğrencilerin bilgisayarla tanışması ve çağdaş eğitimi sağlanmıştır.Taşınan öğrencilerin öğle yemekleri taşıma ücretleri ve tüm öğrencilerin kitapları Milli Eğitim Bakanlığınca karşılanarak ailelerin eğitim yükü hafifletilmiştir. 

Ayrıca; 
Taşımalı sistemle eşgüdümlü olarak Ulaştırma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı da bir dizi değişiklik yaparak yönetmeliklerde uyumu sağlamışlardır. Bunlar; 20 yaşın üzerindeki araçların trafikten men edilmesi Fenni muayenelerin özelleştirilerek daha sıkı ve müsamahasız araç muayenelerinin yapılması 
Servis araçları (S) ile toplu taşıma araçları (TM) ayrıştırılarak, taşımacılıkta ihtisaslaşma sağlanmış kacak taşımacılık ortadan kaldırılmıştır. Alınan bu tedbirlerle 28 Ağustos 2007 yönetmeliğindeki 12 yaş sınırı 17.09.2009 yönetmeliğiyle 20 yaşa çıkarılarak Bakanlıklar ve yönetmelikler arasında da yasal uyum sağlanmıştır. 

**Diğer yandan 12 yaş zorunlu kılınması halinde gerekli olan minibüs sayısı

 öğrencilerin köyden grup köylere taşınmasına yetmeyecek düzeydedir. **

Buna göre; 
Fenni muayenesi, servis bakımı ve onarımı zamanında yapılmış olan her araç yasalar karşısında emniyetli ve yolcu güvenliğine sahip araç demektir. 
Yasal sorumluluklarını yerine getiren 70 bin minibüs esnafının araçlarını yenilemeye zorlamakta etik ve yasal değildir. Yasadışı zorlamalar “otomotiv sektörüne destek amacıyla minibüs satışlarının arttırılması ” gibi yanlış bir düşünceyi gündeme getirir ki bu otomotiv sektörüne de milletvekillerine de büyük haksızlık olurKeza, milletvekilleri servis ve toplu taşımacılara “selam vermek” gibi bir amaçla öğrencilerimizin hayatlarını riske sokmayacak kadar sorumluluk sahibidirler Son olarak araçların tanımlarını yapmak suretiyle varsayımlarla hayatın gerçekleri arsında kalın bir çizginin olduğunu vurgulamamız gerekir ki Hurda araç: 20 yaşından büyük, trafikten men edilmiş araçtır. Yaşlı arası 5-20 yaş arasında fenni muayenesi, servis bakımı yapılmış, yol ve yolcu güvenliği yasal denetimlerle takip edilen araçtır. Genç araç: Fabrikadan yeni çıkmış 0 km araçtır. Ayrıca OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 17 Eylül 2009 tarihinde 27352 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığının da bir açıklaması vardır. Bu konu ile ilgili de haberi birlikte okuyalım. 

Ulaştırma Bakanlığı ; Aracın yaşı değil, aksamlarının sorunsuz olması önemli. 


Ulaştırma Bakanlığı'nın, öğrenci taşıyan servis araçlarındaki yaş sınırını 12'den 20'ye çıkarması yeni bir tartışma başlattı. Eğitim Sen, 20 yıllık araçlarla öğrenci taşınmasına izin verilmesinin 'yeni kazalara davetiye çıkarmak' anlamına geleceğini savundu. Tüketici Hakları Derneği ise, araçların denetlenmediğini, denetlense sorun yaşanmayacağını vurguladı. Ancak

** Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Kara Ulaştırması Genel Müdür Vekili 
Talat Aydın, 'öğrenciler yaşlı araçlarla taşınacak' iddialarının doğru olmadığını söyledi.

 Aracın yaşından çok, tüm aksamlarının sorunsuz işlemesinin önemli olduğuna işaret eden Aydın,

 2009 yılı 22 Eylül itibarıyla denetimden geçen 26 bin 970 araçtan 5 bin 94'ünün; 

***2008 model 311 bin 251 araçtan 47 bin 200'ünün ilk muayeneden geçememesini,

 örnek olarak gösterdi. Aydın, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2009 yılı Ocak ayında tüm Türkiye'de hayata geçirilen, 'araç muayene' denetimlerinin çok hassas biçimde uygulandığına dikkat çekti. Eskiden olduğu gibi aracı getirmeden fenni muayeneden geçme döneminin sona erdiğini kaydetti. Türkiye'deki araç muayene istasyonlarında gerçekleştirilen araç kontrollerinin AB standardının bile üzerinde olduğuna vurgu yapan Aydın, en ufak bir kusurda bile, aracın trafiğe çıkmasına izin vermediklerini belirtti. 

Son söz olarak da şunun belirtilmesinde çok önem var. Hiç kimse minibüscüyü düşünmüyor. Onlar binbir zorlukta minibüslerini değiştiremiyorlar. Biz onları da bu ekonomik krizde düşünmemiz gerekir. Kaldı ki özelleşen vize istasyonları tüm taşıtların en küçük detayına kadar incelemesini yapıyorlar ve çok küçük dahi olsa bir eksiği olan taşıta kolay kolay vize vermiyorlar. Vize alabilecek düzgünlükte olan bir minibüs neden görev yapmasın. Kaldı ki bu minibüsler şehirlerarası yollarda görev yapmıyor. Şehir içinde öğrenciyi evinden okuluna götürüyor. Bu krizde her kesimin düşünülmesi önemli” dedi.
23-09-2009
Haber Merkezi / Yeni Sayfa MarmarisUlaştırma Bakanlığı, 20 yaş sınırında ısrarlı
Geçtiğimiz aylarda öğrenci servis minibüslerinin 20 yaş sınırına çıkartılması ülkemizde olduğu gibi kentimizde de birtakım haber ve yorumlara sebep olmuştu. Ancak bu konuya yapılan itirazı Danıştay kabul etti. Ve 20 yaş sınırındaki minibüslerle öğrencilerimizin taşınmasını sakıncalı buldu. Üstelik servislerdeki eğitimcilerin ilkokul mezunu olma koşuluna indirilmesini de servislerle taşınan öğrencilerin eğitimi seviyesinin eğitimciden yüksek olması da hatalıdır “ dedi. Ancak hükümet bu konuda kararlı. Bu konudaki geçtiğimiz hafta oluşan haberi aktarıyoruz sizlere. 

“ Ulaştırma Bakanlığı'nın öğrenci servis yaşını 12'den 20'ye çıkaran yönetmeliği, Danıştay 8. Dairesi tarafından önceki gün durduruldu. Ancak bakanlık, yönetmeliği uygulamakta kararlı. 
Danıştay'ın kararına itiraz edeceklerini belirten Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yaşar Asiler, itirazın kabul edilmemesi durumunda ise yeni bir yönetmelik hazırlanarak servis yaşını 20'den 18'e veya 19'a çekeceklerini söyledi. Yaşar Asiler, özellikle kırsal kesimlerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yönetmelikte bazı düzenlemelere gidildiğini anlattı. Araçların yaş sınırını 12'den 20'ye çıkarırken hem sektörden gelen sıkıntıları dikkate aldıklarını hem de muayene sistemlerinde uygulanan teknik imkanları göz önünde bulundurduklarını kaydetti. Asiler, söz konusu yönetmeliği hazırlarken Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Şoförler Federasyonu ve çeşitli illerden gelen servis işletmeleri ve odaların taleplerini de dikkate aldıklarını belirtti. Servis yaşlarını 20'ye çıkarırken Türkiye'de dünya standartları üzerinde uygulanan araç muayene işlemlerini göz önünde bulundurduklarını dile getiren Asiler, "Türkiye'de uygulanan muayene sistemi dünya standartlarının üzerindedir. Bu sistemde teknik usullere uygun olarak muayeneden geçen 20 yaşındaki bir araç, kağıt üzerinde muayenesi yapılan 8 yaşında bir araçtan daha güvenlidir." Dedi.”
10-01-2010
Yenisayfa Diyor ki.... / Yeni Sayfa Marmari


EK 4  


   --------------------------------------       .

 İTÜ- İST TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ MERK.-O.T.A.M.
 ULAŞ İŞ  TEKNİK GÖRÜŞMESİ  16 03/2010  


İTÜ.REKTÖRÜ  Prof. Dr.Muhammed ŞAHİN

16 MART  SALI  2010 DA 11.00  de Ulaş İş Sendika Yönetim Kurulunu kabul etmiştir.

Ülkemizin Gururu Eğitim Bilim  Kurumumuzun
Dünyada bir ilke imza attığı LPG li dizel motor 
başarılarından dolayıı, Sendikamızca kutlama
plaketi sunulmuştur.

Dan.8.Dairesinin durdurma kararını,yolcu güvenliği sebepli  dayandırdığı

 *malzeme yorgunluğu*

gerekçesinin 

*bilimsel verilerinin  sınırlarının  tespiti konularnda ,*

Sn.Rektör Prof.Dr.ŞAHİN,
Hemde,Bu konudaki  Ülkemizdeki en yetkin kurum
olan OTAM -
OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ
yetkilileri
Gn.Md.Yunus CANLI
Prof.Dr.Metin ERGENE
bilahare;
Prof.Dr.Murat EREKE 

ile görüşüldü.

Görüşmelerden çıkan ilk sonuç,
Yargının *bilimsel açıdan *
*yanıltıldığı* şeklinde.

ŞÖYLEKİ .

OTAM ın Ülkede Uyguladığı Araç Yolcu Güvenliği Bilimsel Tespit kıstası,

-1- Araç Yaşı ile değil;  Aracın muhtelif şartlardaki yaptığı Yol kilometresi ile  alakalı olduğu,
-2- Uygulamada 1 milyon km.baz alındığını YILA Çevrildiğinde yaklaşık 30 yıla tekabül.
-3- Teknik olarak ,Okul Servis Araçlarıyla ,Personel Servis Araçlarının Aynı olduğu 
-4- İstenirse Rapor verebileceklerini 

    belirten Bilimsel net bir görüşme gerçekleştirilerek,

   Sendikamızca, otam  atfen, Prosedür gereği Ulş.Bakanlığına ; ULAŞ İŞ  in 14mart 2010 tar.(7)14/04//2010 sayılı ,Okul Servis Araç Yaş Sınırları tespit yazımız yazılmıştır.   Buradan hareketle,
Ulş.Bak.lığı ile bilgi paylaşımı ve koordinasyon 
sağlanmış gerekli yol haritası taslağı ortaya konarak
bilimsel doğru ve sonuca ulaşmak için
çalışma başlatılmıştır.
EK.5
---------------------------------------

2.Nci Trafik şurası.Trafik Güvenliği 

 Dr. AYDIN, Cumhur

Atılım Üniversitesi  İnşaat Mühendisliği Bölümü  Öğretim Üyesi

-Taşımaları disiplin altına alacak hiç bir yasa, yönetmelik değişik *çıkar çevrelerinin baskıları *sonucu uygulanamaktadır.

   -Milyonluk kentlerin ulaşım, trafik güvenliğine ilişkin kararları hiç bir planlama, hiç bir *teknik ve*ekonomik etüd yapılmadan, konudan bütünüyle *habersiz *birkaç yönetici tarafından alınmakta ve* hayata geçirilmektedir. Bu alanda çok *sınırlı bilimsel birikim* dikkate alınmadığı gibi, ilgili eleman istihdamı bile düşünülmemektedir.


EK 6
-------------------------

İBB   TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ŞİKAYET ÇİZELGESİ

    CİNSİ                       MİKTAR             ŞİKAYET ADET        

1- MİNİBÜS                 8 500                    1947
         
2- TAKSİ                     17 000                   2332

3-SERVİS                    70 000                  767 
 


                                                                     ULAŞ İŞ
 
                                               
         TÜRKİYE  PERSONEL VE OKUL TAŞIMA  ULAŞIM ÇALIŞANLARI   SENDİKASI
 
                                                                                                                                                     

Sayı   : 7-26.6.2012                                                                                                                         29 /06 / 2012
Konu   Okul Taşıt :Araç Km-Yaş Standart Tesbiti
 
 
 
 
 
                                          ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞINA   
                                                                                                                                                         ANKARA   
    

İlgi      a-Bk.Kur.02-04-1986 tar. 88-10553 sayılı yasanın
           Ulş.Bak.lığı Servis Araç Yönetmeliği                   (YAŞ- 12)
          b -Ulş.Bak.lığı Servis Araç Değişiklik Yasas         (YAŞ-20)
          c-Türk Eğitim Sen Serv.Arç yasasına ipt. davası   (YAŞ 12)
          d- İstanbul BB Servis Araç Yönt. .                       (YAŞ 10)
          e-Ankara BB    Servis Araç Yönt.                       (YAŞ 12)
          g-Adana BB Servis Araç Yönt                            (YAŞ 15)
          h ABD Servis Araç yaşı   Uygulama                   ( *KM- YAŞ 35)
                       
          ı-  İst.BB.Bilirkişi rap.da olumsuz olarak
             değerlendirilen İst. Fiili uygulama                      (YAŞ 2*) * 2 İTHAL marka
         
          j- Türkiye Ulaş İş den Ulş.Bak.lığına,  14-04-2010 tar. 2010-7 sayılı
           Okul  Servis Araç Yaş Sınırları Tespit yazısı 
       


         Ülkemzde Servis Araçları hakkındaki   baklanlar kurulu kararı 

        1986  yılından bugüne kadar uygulanmaktadır.

         Yasa içinde   Bilimsel veri kaynakları belirtilmeyen ,Okul Taşıtları 12 ,yaş olarak   ,

         personel Servis Taşıt 19 yaş kararı uygulanmakta iken,

         ABD ve Batı ülke uygulamaları,ve Ülkemiz gerçekleri v göz önüne alınarak,

          ilgi  ile okul  taşıt yaşı 20 olarak değiştirilmiştir.

          Bir eğitim sendikasının davasıyla uygulama durdurulmuş, olup eski  okul taşıt 12 yaş uygulaması sürdürülmektedir.
 

         Günümüzde, İstanbul 10  Adana 15 Diğer iller ise 12 yaş gibi muhtelif uygulamalar sürdürülmektedir.


          Hem yasadaki,12 yaş kararında, hem yargının verdiği 20 yaşı durdurma kararında, 

         hem istanbul BB. 10 yaş kararında hem Adananın 15 yaş gibi çeşitli Uygulamalarda 
 
        kararlar  ;
 
       

        * teknik- bililimsel yetkililerin  raporları doğrultusunda verilmeyip , 

        idari yönetimlerin idari  kararlarının uygulandığı   görülmektedir. ,

 
         *  İBB Esnaf Koms.Bşklığı Raporunda Ayrıntılı olarak  belirtildiğ igibi,
 
         ,  hizmet Alan veliler ,çalışanlar,,yönetimler, için,ekonomik sosyal eğitim ve  kaynak israfı konularında 

           kayıplara ve  Adalet dugusunun aşınmasına  neden olmaktadır.

       
        Konunun bir başka cephesi, Anadoluda MEB Taşımalı sistemde 12 yaş Okul taşıt bulamama sıkıntısıyla
 
        600  bine yakın öğrenci taşımasında sıkıntılar Eğitimi olumsuz etkilemekte olduğu 
 
        20 yaş Yaş yasa düzenlemesinde yer alan Milletvekilinin Yasa çalışmalarında mevcuttur.


        Gelişmiş ABD ve  Batı ülkelerinde, Okul taşıt Araç testleri,, Test Laboratuvar ve Araştırma Mrk.lerince yapılmakta iken,;
 
       Ülkemizde * Yaş üzerinden değil,  * Yapılan Km- Yol mesafesi üzerinden verilerle  *tespit edilmektedir.      

      *Okul Taşıt Araçları , 6 aylık testlerle   30 yıl kullanılmaktadır.  


      Ülkemizde Özellikle İstanbulda ;

      * Ülkede uygulanan Servis Araç  Tahdit Yasasının 

       * İstanbulda uygulanmamasından yararlanan,

        rekabet kurallarına aykırı olarak, tekel durumundaki

        Birkaç İşletmeci- Aynı zamanda Araç satıcısı şirket tarafından,

        Okul Taşıt Yaşları 
      
       

      * İthal  iki markaya
      *  iki yaşa kadar indirilmiştir.
 
      Bu durumdan Öğrenci velileri ve Çalışanların ,yerli üretimin  döviz kaybının ve ülke kaynak israfı

      İBB Bilirkişi Raporunda yer almaktadır.

       
           ABD ve Batıda Taşıtlar Özel imal edilmektedir, 
 
      Ülkemizde*, herhangi bir yolcu taşıma aracını , okul taşıtı yapmak  için ,

      Okul Taşıt yazısı, DUR işığı,bir otomatik kapı ,em.kemeri yeterlidir.    
 
      Kaldıki * aynı teknik özelliklere sahip araç personel servisi olarak 19 yaşa kadar çalışma izni alabilmektedir.
 

          Yaş tespiti konusunda sendikamızın,

      *  İTÜ  OTAM Otomotiv Teknoloji Araştırma Merk ile  yaptığı ön çalışma ve araştırmada ;

          Ülkemizin bu konuda sanayi işbirliği ile çalışan çağdaş Bilim ve Ar-ge Kurumlarına  sahip olduğunu  .görülmüştür.


          Uzun süredir devam eden Araç Yaş   olumsuzluklara rağmen, , yetkililerin bu
 
    * teknik konuyu;

          
         Ülkemizin Yüzakı,

         İlgili  Birkimli  Bilim Teknoloji Ar-Ge Kurumlarımıza  

       *  uzun yıllar   taşınmamış - başvurmamış olması düşündürücüdür..


        ilgi j  ile kurumumuzun  Ulş.Bakanlığından 2010  yılındaki  müracaatındada bu yöndeki  isteğimizi belirten,

         Çağdaş, Modern Ülkelerde olduğu gibi,


        Okul Taşıt Araçları  için Emniyetli  Kilometre ve- yaş  tesspiti

         yapılması  konusunda   gerekli işlemin yapılmasını 


         Saygılarımızla  arz ederiz.
        Abdurrahim  BARIN
        Gn.Bşk.
        Türkiye Ulaş İş
        
        TürkiyePersonel ve Okul  Taşıma
        Ulaşım Çalışanları Sendikası 
   
        Dumlupınar Mah. 
          Gözdağı Cad. No:18/6
           Pendik / İstanbul
        Tel.: 0216 5980246
           Fax :0216 5980247 
          
 

        www.ulasissendikasi.com
        www.ulasissendikasi.net

.
16 ek — Tüm ekleri indir (sıkıştırma hedefi: 
Türkçe
Dosya adı kodlama menüsü
)   Tüm resimleri görüntüle   Tüm resimleri paylaş  
İBB BİLİRKİŞİ RAPORU  1.jpg İBB BİLİRKİŞİ RAPORU 1.jpg
273K   Görüntüle   Paylaş   İndir  
İBB BİLİRKİŞİ RAPORU  2.jpg İBB BİLİRKİŞİ RAPORU 2.jpg
427K   Görüntüle   Paylaş   İndir  
İBB BİLİRKİŞİ RAPORU 3.jpg İBB BİLİRKİŞİ RAPORU 3.jpg
298K   Görüntüle   Paylaş   İndir  
İTÜ TEKNİK RAPOR 1.jpg İTÜ TEKNİK RAPOR 1.jpg
116K   Görüntüle   Paylaş   İndir  
İTÜ TEKNİK RAPOR  2.jpg İTÜ TEKNİK RAPOR 2.jpg
283K   Görüntüle   Paylaş   İndir  
İTÜ TEKNİK RAPOR  3.jpg İTÜ TEKNİK RAPOR 3.jpg
289K   Görüntüle   Paylaş   İndir  
İBB CEVABI.png İBB CEVABI.png
40K   Görüntüle   Paylaş   İndir  
İBB SERVİS ADET YAPMA ADEDİ 1.jpg İBB SERVİS ADET YAPMA ADEDİ 1.jpg
154K   Görüntüle   Paylaş   İndir  
İBB SERVİS YAPMA ADEDİ  2.jpg İBB SERVİS YAPMA ADEDİ 2.jpg
218K   Görüntüle   Paylaş   İndir  
İBB SERVİS YAPMA ADEDİ 3.jpg İBB SERVİS YAPMA ADEDİ 3.jpg
220K   Görüntüle   Paylaş   İndir  
Danıştay 8. Daire Kararı.docx Danıştay 8. Daire Kararı.docx
16K   Görüntüle   İndir  
Sinan Aygün.pdf Sinan Aygün.pdf
91K   Görüntüle   İndir  
Mehmet ŞANDIR.docx Mehmet ŞANDIR.docx
16K   Görüntüle   İndir  
042pdf.pdf 042pdf.pdf
2717K   Görüntüle   İndir  
Scan_Doc0001.pdf Scan_Doc0001.pdf
4489K   Görüntüle   İndir  
TBMM M.docx TBMM M.docx
49K   Görüntüle   İndir  

 
 Müs.Yrd.AYDIN    Bşk.BARIN  Bak YILDIRIM  Danş. TOPKAR.
 
 
 'Yolsuzluk yapan da yolsuzluğa vesile olan da alçaktır, 
 bu memleketin, yetiminin hakkına tecavüz etmiş 
 en aşağılık insandır
'Bakan Binali Yıldırım
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               18 03 2013
Sn.Bakanımız.
 
 
Daha önce size aşağıda yazdığımız iki yazımızda belirttiğimiz
İTÜ  OTAM Teknik raporla   birlikte  diğer eklerini sunuyor
Desteğinizi bekliyoruz.
Saygılarımızla.18.03.2013
 
Abdurrahim BARIN
Gn.Bşk.
Ulaş İş 
İST.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    ULAŞ - İŞ

              Türkiye Personel ve Öğrenci  Taşıma  Ulaşım Çalışanları  Sendikası

 
 
 
Sayı   : 2010/20                                                                                                                       18 .03.2013  
Konu : Okul - Servis Araçları Taşımacılığında ,Yolcu Can Güvenliği açısından
          YAŞ  Uygulamasından  Bilimsel Batılı  YOL-KM  Esasına Geçilmesi Talebi.
 
 
                                              ULAŞTIRMA VE DENİZCİLİK BAKANLIĞINA 
                                                                                                                                                     ANKARA
          
          İlgi, a)  Bak.Kur.02.04.1986 tar. 88/10553 sayılı yasa Servis Araç Yasası
                b)  Bak.Kur.26.07.2004 tar.5216 say.Büyük Belediye Kanunu
                c)  Okul Servis Araçları Yönergesi
                d) İst.İl.Trf.Kom.29.05.1995 tar. 1995/51 say.Tahdit kararı
                e)  İst.İl.Trf.Kom.28.08.1996 tar.1996/60 say.İptal kararı   
                f)  Ulş.Bak.Kar.Ulş.Gn.Md. 13.04.2010 tar.4699 say.yazısı
                g) İst.B.B 22.7.2010 tar.m34oibbo.14.81.040.-200-3166204-Br.2381 yaş yazısı 
                h ) Ulaş İş 14.04.2010 tar. 2010/ 7 say. Okul Servis Yaş Sınır Tespit Yazısı
                I) ULŞ.Bak.lığının 17.09.2009 tar.Ok.Ser.Araç. Yönet. Değişiklik 20 Yaş  Kararı
                j) Danıştay 8 D.18.01.1996 tar.1196/102 Karar no.  
                    
 
                   Dünyada günümüzde  Modern teknolojide ileri ülkelerde
 insan  yaşamı,özellikle çocukların sağlık emniyet ve güvenliğine özel önem verilmektedir
 Ulaşım araçlarında, özellikle,öğrenci ve okul taşımacılığında,iözel araç  çalışmaları yapmaktadırlar.
 
  Sürücü Özel eğitimden geçirilmektedir
  taşıtları yekpare darbelere dayanıklı imal edilmektedir
  Özel Renkle diğer araçlardan ayrılmaktadır
  Ön ve arkada , özel emniyet kolları mevcuttur 
  Özel İkaz ve Işıklı  sistemle kullanılmaktadır
  İnnme ve binmeler tek kapıdan kontrollüdür
  Acil Çıkış sistemi mevcuttur 
  Araçlar 6aylık teknik kontrolden geçirilerek
  KM/ YOL -esaslı- aşınan parçaların değişim esasıyla,
  taşıtlar  bakımla  35 yaşa  kadar,kadar kullanılmaktadır.
 
Ülkemizdeki durum nasıldır.
 
Ehliyeti olan her şahıs eğitim alamadan Okul taşıt sürücüsü olabilmektedir
Yolcu taşıyabilen her araç arka .dur işıği ve yazısı olduğunda  ,okul taşıtı olabilmektedir
Kazalar için özel üretim yoktur
Özel  renk yoktur
Özel ışık sistemi yoktur
Genel muayaeneleri yıllıktır
 
Okul Taşıtı YAŞ ESAS alınarak, 12 yıl olarak belirlenmiştir
Personel Taşıt Yaşı ise,
Teknik Açıdan Aynı Taşıtlar olduğu halde 19  olarak belirlenmiştir
 
Halen Bu konuda Uygulamalarda , olumsuz sonuçlarına  rağmen sürdürülen
  Temel yanlışlık;
Konu Bilimsel Teknik Konu olasına rağmen,
-Yasanın çıkarılması,
- uygulanması ,
-uygulama hatalarının düzeltilmesi,
 hukuk ve yargı süreçleri dahil;
Kararların uygulanması ,hayata geçirilmesi nin tüm aşamalarında,
mesele Teknik, Mali, İktisadi ,Sosyal Açılardan
sonuçları bir bütün olarak incelenmeden,
Özellikle, Teknik Biliimsel Kişi ve Teknik Mrk ve Rapor sonuçları Paylaşılmadan,
 
Sürecin Sadece  Bürokratlarca  yönetilmesinden kaynaklanmaktadır.
 
 
 
YAŞ  BÜROKRASİ   üzerinden  devam eden olumsuzluklar  özetle şunlardır.EK1, EK-2
 
Yasa ve uygulama kararlarını,
Bilim Adamları  ve Bilimsel Teknik Araştırma Mrk. Çalışmarının  görüş alınmadan
teknik alan Dışındaki Bürokratlar vermekte, ve uygulamaktadırlar
 
Yargıya taşınan konularda ise, Hukuk,
 Teknik bilirkişi  görüşleri alınmadan,
 Teknik Bilimsel  Verilere göre  değil,EK- 2
 standart  hukuk kuralları içinden kararlar verebilmekteler.EK-6 ve  EK- 9
 
Uygulamada,
Yeni, İthal bir iki  marka,  gösterişli döşenmiş  araçlarla, gösterişli fakat,
Can ve Mal güvenliği taşımayan araçlarla hizmet verilmektedir
Medya ya yansıyan haberlerde Emniyet Tekniği açısından 
 Batıdaki gibi  Teknik açıdan Özel üretilmeyen  bu araçlar, ; 
modern ülkelerle karşılaştırıldığında, 
KAZA - ÖLÜM Oranı YÜKSEK gerçekleşmektedir
 
Konunun bir Önemli yönü,
Araç YAŞ ı üzerinden Ülke Ekonomisinde Dev maddi kayıplar oluşturmasıdır.
 İstanbulda 
*Servis Araç Tahdit Yasının Uygulanmamasından *Yararlanan EK-1
İstanbul Merkezli. 
Birkaç  tekel durumundaki  *İşletmeci/AraçSatıcı *firmalar,
-Bazı STK ların ,- Toplum üzerindeki- Bilimsel olmayan - psikolojik  etkilerinden ,yararlanarak, EK-9 (Eğitim Sen)
*Yeni araç / *Emniyetli Araç*  gibi,
İthal 2 marka ,Araç Yaşını 1 Bir Yaşa kadar düşürmüşlerdir.
 
Sonuçta, 
 Avrupada  gerileyen Araç satışı,
Türkiye  nin bir Avrupa ülkesinden  İKİ MARKA ARAÇ  İTHALATINDA REKORA koşmaktadır. ( O.S.D ve O.D.D..BASIN) .
Buna bağlı olarak yerli Üretim, azalmış, işçi, ,yedekd parça,,tamir Esnafı,,geniş kitle olumsuz etkilenmedir.EK1
ÜLKEMİZ  İstanbul  Merkezli,
Her geçen gün ,Anadoluya yayılan
Dev İbir İTHAL ARAÇ çöplüğüne dönmüştür.
 
Bu durum  İsraf konusunda önemli  olumlu sonuçlar alan 
Bak.Kur. Uygulamalarınada   aykırı bir durum oluşturmaktadır
 
 
Yaş la ilgili bir başka olumsuzluk Milli Eğt. açısında oluşmaktadır. EK- 9
Anadoluda ise 12 yaında araç temin edilememe güçlüğü nedeniyle ,
 600 000 Ögrencinin taşımalı eğitiminin ulumsuz etkilenmesidir.
Muğla M.V. M.Nil.HIDIR trafından Meclis gündemine taşınmış
,Ulş. Baklığı İlgi  I)  ile  araç yaşlarını 20 yaşa çıkarmıştır.EK-9 
Karşı davalarla    Yargı kararı durdurmuştur.
ULŞ.BAK. ARAÇ  YAŞ ııyla  ilgili yapmış olduğu  düzenleme ,
Gene TEKNİK BİLİRKİŞİ RAPORUN na  dayanmayan
 Yarıgı kararıyla durdurulmuştur.EK 6
 
 
Kurumumuz Konuyla ilgili   İTÜ  Otam  la bir çalışma başlatmış, EK-2
Konunun Ülke Bazında kararlara dönüşme amacına  ulaşabilmesi için,
Önce İ.T.Ü. OTAM çalışma başlatmış,
Ulştırma Bak.lığı ile  ilgi h)  yazışma yapılmıştır..
 
 
 
Teknik çalışma istek yazımıza ,cevabın gelmemesi üzerine 
Kurumumuz bu Bilimsel  çalışmayı İTÜ OTAM ile kendi gerçekleştirmiştir.EK-2
 
İSTEM
 İnsan Merkezli Çağdaş Güvenli  Taşımacılık için
 Batılı anlamda,Bilimsel, Can güvenliğini  esas alan,
Sağlık Sosyal Hukuk ,Çalışma Hayatı, Ekonomik, açılardan 
Günümüze kadar devam eden olumsuzlukların son verecek ,
EK-9 daki ULŞBAK. isteği Doğrultusunda ;
Ülkemizdeki Yüz akımız Bilim Kurumlarımızl.STK lar, Konu Paydaşları-,Ortak Akılla,
Servis Araçları Güvenli Taşıma Kriterinin 
Araç YAŞ ı değil , Yol-KM   ESASI  
üzerinden tesbiti konusunda
gerekli işlemlerin yapılmasını
 
 
Saygılarıımızla  arz ederiz.
 
 
 
Abdurrahim BARIN
Gn.Bşk.
Ulaş İş Sendikası
 
 
Dumlupınar Mah.
Gözdağı.Cad. No.18/6
Pendik İSTANBUL
 
 
Tel : 0216 5980246
Fax :0216 5980247


EKLER.
********************** :
EK1. -üç syfa- 
 İST.B.B. Kent Eko.Esnaf Koms.Bşk. Raporu
EK.2 - üç sayfa
İTÜ  OTAM Teknik Rapor 
EK.3TBMM  İST.B.B İÇ.İŞL.BAK. cevabi yazısı
EK 4.İST.BB. İst.Servis Araçları ÇOK  İŞ / YOL  yapma yazısı
EK.5- -İki sayfa-
        .İST.BB. İst.Servis Araçları  AZ   İŞ /  YOL yapma yazısı
EK.6.DANIŞTAY 8.Daire Kararı
EK.7 TBMM M.V.Sinan AYGÜN      Yazl .Sor.Önergesi. 
EK.8 TBMM M.V. Mehmet ŞANDIR Yazl. Soru Önergesi  
 
EK.9 TBMM MV. Mehmet Nil Hıdır 12 yaş Araç Temin zorluğunun
                   Anadoluda Taşımalı Eğ.itimi Olumsuz etkilemesi
                   ULŞ.BAK.lığının Danış.8 D..Yaş Karar.Karşı  Plan ve Görüşü


ULŞ BAK.LIĞININ CEVAP VERDİĞİ
SON YAZIMIZ

 18 04 2013 TARİH   2013/ 21 SAYI -SERVİS ARAÇ EMNİYETLİ TAŞIMA KM/ YOL TESPİTİ
Resmi Gazete Tarihi: 28.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26627

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek, bu Yönetmeliğin gerekli kıldığı denetim hizmetlerini yapmaktır.
Kapsam ve dayanak
MADDE 2 – (Değişik:RG-6/8/2013-28730)
(1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 75 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış olup; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce öğrenci taşımak için kullanılacak okul servis araçlarını, taşımacıları ve bu taşıma işlerinde çalışanları kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) (Değişik:RG-6/8/2013-28730) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
b) Durak: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının ve okul servis araçlarının yolcuları bindirmek, indirmek gayesi ile duraklamaları için işaretle belirlenmiş yeri,
c) Güzergah: Okul servis araçlarının kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan, trafik denetleme şube veya bürolarınca verilen özel izin belgelerinde belirtilen yolları,
ç) (Değişik:RG-6/8/2013-28730) Okul Servis Aracı: Genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile rehber personelin taşınmalarında kullanılan ve bu Yönetmelikle belirlenen şartları haiz ticari tescilli yolcu taşımaya mahsus taşıtı,
d) Okul Öncesi Öğrenci: Mecburi öğrenim çağına gelmemiş 4-5 yaş grubu çocuklarının eğitimi amacıyla açılan kurumlara gidip gelen çocukları,
e) (Değişik:RG-6/8/2013-28730) Özel İzin Belgesi: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ve bu Yönetmelik ile İl-ilçe trafik komisyonu kararlarına uygunluğu anlaşılan okul servis araçlarına büyükşehirlerde ilgili büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise ilgili belediyeler tarafından verilen ve okul servis aracının ilgili büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içinde izleyeceği güzergah ile işletenini, şoförünü, rehber personelini, taşıtın plakasını, cinsini, taşıma sınırını belirten belgeyi,
f) Rehber Personel: Okul öncesi çocukları ve/veya ilköğretim öğrencilerini taşıyan okul servis araçlarında, araç içi düzenini sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olan şahısları,
g) Şoför: Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiyi,
ğ) (Değişik:RG-6/8/2013-28730) Taşıma: Bir ücret karşılığında okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin kamuya açık karayolunda otobüs cinsi taşıtlarla evden okula, okuldan eve getirilip götürülmesini,
h) Taşıma Sınırı: Okul servis aracının trafik tescil belgesinde belirtilen oturma yeri sayısını,
ı) Taşımacı: Öğrencilerin bir ücret karşılığı taşımasını üstlenen gerçek veya tüzel kişileri,
i) Taşıt: Karayolunda insan taşımak için imal edilmiş motorlu araçları,
j) Yolcu :Aracı kullanan şoför ile hizmetlilerin dışında araçta bulunan öğrencileri ve rehber personeli,
ifade eder. 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Taşıtlarda Aranacak Şartlar, Taşımacının Yükümlülüğü,
Şikayetlerin Değerlendirilmesi, Okul Servis Araçlarının
Kiralanması ve Taşıma İşlerinde Çalışanlar
Taşıtlarda aranacak şartlar
MADDE 4 – (1) Taşımacılar tarafından okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif  bir kuşak bulundurulmalıdır. (EK: 1/1, EK: 1/2)
b) Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır. (EK: 2)
c) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.
ç) Okul servis araçlarında Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır.
d) Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli v.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır.
e) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır. (EK-3)
f) (1) (Değişik:RG-17/9/2009-27352) Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları yirmi yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
g) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir.
ğ) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.
h) Okul servis aracı; Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır.
ı) Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır.
i) Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır.
j) Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.
Taşımacının yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) Okul servis araçları ile taşımacılık yapanlar;
a) Öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar götürüp getirmekle ve servis hizmeti sırasında taşıta başka herhangi bir yolcu almamakla,
b) (Değişik:RG-17/9/2009-27352) Taşıt içi düzeni sağlamak, okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmakla,
c) (Değişik:RG-6/8/2013-28730) Taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içerisinde gerçekleşmesi halinde; şehir içinde izlenecek güzergah için ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden Ek-4 Özel İzin Belgesi almakla,
ç) Taşımacıların yanında çalışanlar, hizmet akdine tabi olup, bunların sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerinin yaptırılması zorunluluğuyla,
d) (Değişik:RG-6/8/2013-28730) 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 ncimaddesi çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesine uymakla,
e) (Değişik:RG-11/10/2008-27021) Taşınan öğrencinin;
1) Okulun veya ikametgâhının değişmesi,
2) Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi,
3) Okumaktan vazgeçmesi veya okuma hakkını kaybetmesi,
hallerinden herhangi birine bağlı olarak servisle taşınmaktan vazgeçmesi durumunda; varsa geri kalan ayların ücretlerini iade etmekle,
yükümlüdürler.
(2) (Ek:RG-6/8/2013-28730) Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; taşımacının ayrıca Bakanlıkça düzenlenen ve yapılacak taşımanın şehirler arası veya il içi olmasına bağlı olarak B2, D2 veya D4 yetki belgelerinden birine sahip olması zorunludur.
(3) (Ek:RG-6/8/2013-28730) Birinci fıkranın (d) ve (e) bentleri, öğrencilerin ücretsiz taşındığı özel eğitim veya taşımalı eğitim kapsamında verilen okul servis hizmetleri için uygulanmaz.
Şikayetlerin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunundaki işletenin ve araç sahibinin sorumluluğuna ilişkin hükümler ile taşımacı ve taşınan arasında vuku bulabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılacak davalara ait hususlar saklı kalmak kaydıyla; bu madde hükümleri ile bu Yönetmelikteki diğer hükümlere uygun davranmadıkları anlaşılanlarla ilgili şikayetler trafik zabıtasınca değerlendirilir.
Okul servis araçlarının kiralanması
MADDE 7 – (1) Okul servis araçlarının kiralanması; her yıl okul-aile birliği yönetim kurulu başkanının başkanlığında, okul-aile birliği yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilci, okul-aile birliği yönetim kurulunca çocuğu servisle taşınan veliler arasından tespit edilecek dört veli, okul koruma derneği yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilci ile varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilcinin katılımlarıyla oluşturulacak komisyon tarafından yapılır.
(2) Gerçek ve tüzel kişiler, birlikte taşıma hizmeti yapabilirler. Ancak, adlarına tescilli taşıtların koltuk sayısı, taşınacak toplam öğrenci sayısının (Değişik ibare:RG-6/8/2013-28730) üçte birinden az olamaz. Bu husus kiralanma aşamasında Komisyon tarafından dikkate alınır.
(3) Öğrenci velileri istemeleri halinde, çocuklarını herhangi bir okul servis aracı işleteni ile anlaşarak da taşıtabilirler. (Ekcümle:RG-6/8/2013-28730) Bu hakkın kullanılması halinde; ilgililerine/yararlananlara kamu hizmetinin sunulmasında ve okul alanının kullandırılmasında farklı muamelede bulunulamaz.
(4) Okul yönetimi ve yukarıda belirtilen komisyon, servis hizmetlerinin sağlıklı, düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesine yönelik olarak, aksaklığı tespit edilen hususları, hizmeti sürdüren taşımacının bağlı olduğu meslek odalarına en kısa zamanda bildirirler. Bu odalar kendi mevzuatlarınca disiplin işlemlerini yapar ve sonucu okul yönetimine bildirirler.
(5) Bu maddede belirtilen şartlara uymayanların özel izin belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen kurum tarafından iptal edilir.
(6) (Ek:RG-17/9/2009-27352) Bu madde hükümleri taşımalı eğitimde uygulanmaz.
Taşıma işlerinde çalışanlar
MADDE 8 – (1) Okul servis araçlarını kullanan şoförler ile rehber personel;
a) Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmalı

b) (2) (Değişik:RG-17/9/2009-27352) Rehber personel için 20 yaşını doldurmuş ve en az ilköğretim mezunu olmak,c) Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,

ç) Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 3 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık sürücü belgesine sahip olmak,
d) (Değişik:RG-11/10/2008-27021) Şoförler, son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,
e) Şoförler, "Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik  Belgesi" ne sahip olmak,
zorundadırlar.
(2) Bu maddede belirtilen şartlara uymayanların özel izin belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen kurum tarafından iptal edilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sigorta Zorunluluğu, Sigorta Şirketlerinin Yükümlülüğü ve
Sigortasız Taşıma Yapılamayacağı
Sigorta zorunluluğu
MADDE 9 – (1) Okul servis araçları, öğrenci taşıyan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları, taşıma hizmetinde kullanılan söz konusu araçlarına, Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak mecburiyetindedirler.
Sigorta şirketlerinin yükümlülüğü
MADDE 10 – (1) Türkiye’de kaza sigortası dalında çalışan ve ruhsatı bulunan her sigorta şirketi, okul servis araçlarına Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası yapmak zorundadır.
Sigortasız taşıma yapılamayacağı
MADDE 11 – (1) Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan servis araçları ile öğrenci taşımacılığı yapılamaz. Bu madde hükmüne aykırı olarak faaliyet gösteren araçlar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91 inci maddesi hükmü uygulanır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Geçici Hükümler,Yürürlük ve Yürütme
Denetim
MADDE 12 – (1) Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra, valilikler, kolluk kuvvetleri (polis, zabıta, jandarma) ve yetkili kıldığı diğer kamu kurum ve kuruluşlarının  personeli aracılığıyla yapar. Denetimle ilgili olarak bu kuruluşlar Bakanlıkla her zaman işbirliği içinde olmak ve Bakanlık talimatlarını yerine getirmek zorundadır. Çalışma şartları yönünden Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar da mevzuatları çerçevesinde her türlü denetimi yaparlar.
Taşımalı eğitim hizmetine ilişkin istisnalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) (Değişik:RG-11/10/2008-27021) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (i) bentleri, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri, 6 ncı maddesi, 7 nci maddesi, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri taşımalı eğitimde kullanılan servis hizmetleri için (Değişik ibare:RG-17/9/2009-27352) 1/7/2010 tarihine kadar uygulanmaz.  
(2) 1/1/2010 tarihine kadar taşımalı eğitimde kullanılan servis hizmetlerine münhasır ve bu geçici maddede yer alan hususlarla sınırlı olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemeleri esas alınır.
(3) (Ek:RG-11/10/2008-27021) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca trafik denetleme şube veya bürolarından 31/10/2008 tarihinden önce alınmış olan özel izin belgeleri, geçerlilik süresinin bitimine kadar kullanılır.
(4) (Ek:RG-11/10/2008-27021) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 1/7/2010 tarihine kadar uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (f) bendi ile 8 inci maddesinin (e) bendi yönetmeliğin yayımı tarihinden 1 yıl sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.
 
___________

(1) Danıştay Sekizinci Dairesinin 29/4/2011 tarihli ve Esas No 2009/8738 – Karar No 2011/2453 sayılı iptal kararı ile, 17/9/2009 tarihli ve 27352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik”in bu bendi değiştiren 1 inci maddesi hükmü iptal edilmiştir. Bendin değişiklikten önceki hali aşağıdaki gibidir:

“Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları oniki yaşından küçük olmalıdır (oniki yaş dahil). Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır

2) Danıştay Sekizinci Dairesinin 29/4/2011 tarihli ve Esas No 2009/8738 – Karar No 2011/2453 sayılı iptal kararı ile, 17/9/2009 tarihli ve 27352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik”in bu bendi değiştiren 4 üncü maddesi hükmü iptal edilmiştir. Bendin değişiklikten önceki hali aşağıdaki gibidir:


Rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak,

 
 
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/8/2007
26627
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi
Sayısı
1.       
11/10/2008
27021
2.       
17/9/2009
27352
3.       
6/8/2013
28730
 

 
 
Açıklama: Açıklama: Açıklama: F:ssYÖN7.5.11590_dosyalarimage001.jpg
Açıklama: Açıklama: Açıklama: F:ssYÖN7.5.11590_dosyalarimage002.gif
Açıklama: Açıklama: Açıklama: F:ssYÖN7.5.11590_dosyalarimage003.gif
 
 
Sayfa 1

 EK-3
 
T.C.
......................................VALİLİĞİ
......................................EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
............................TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                                                                     BÜRO AMİRLİĞİ
OKUL SERVİS ARAÇI BAKIM VE ONARIM TAKİP FORMU
ÖZEL İZİN BELGESİ SAYISI
:.......................................................................................................
TAŞITIN PLAKASI
:.......................................................................................................
TAŞITIN CİNSİ
:.......................................................................................................
TAŞITIN SAHİBİ
:.......................................................................................................
BELGEYİ VEREN TRAFİK KURULUŞU, YETKİLİSİ VE İMZASI
:.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
BAKIM VE ONARIMIN YAPILDIĞI TARİH
HANGİ BAKIM VE ONARIMLARIN YAPILDIĞI
BAKIM VE ONARIMI YAPAN FİRMA KAŞE VE YETKİLİSİNİN İMZASI
 
 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliği, Muayene İstasyonlarının Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik ve Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik'lerde belirtilen hususlar doğrultusunda, aracın bakım ve onarımı yapılmıştır.
 
 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliği, Muayene İstasyonlarının Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik ve Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik'lerde belirtilen hususlar doğrultusunda, aracın bakım ve onarımı yapılmıştır.
 
 
Sayfa 2

(Değişik:RG-11/10/2008-27021)
Ek-4
 
                                                                                                                                                                            
 
 
...........................    BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
…………………………Daire Başkanlığı/Şube Müdürlüğü
 
 
.                                                                          OKUL SERVİS ARACI ÖZEL İZİN BELGESİ
 
SAYISI
:.................................................................................
VERİLİŞ TARİHİ
:.................................................................................
GEÇERLİLİK TARİHİ
:.................................................................................
TAŞITIN PLAKASI
:.................................................................................
TAŞITIN CİNSİ
:.................................................................................
TAŞIT SAHİBİNİN ADI SOYADI
:.................................................................................
(ŞİRKET İSE ÜNVANI)
:.................................................................................
TAŞITIN ŞOFÖRLERİ
1-:..............................................................................
 
2-:..............................................................................
 
3-:..............................................................................
REHBER PERSONEL VEYA
ÖĞRETMENİN ADI SOYADI
:.................................................................................
TAŞITIN TAŞIMA SINIRI (KAPASİTESİ)
:.................................................................................
TAŞITIN İZLEYECEĞİ GÜZERGAH
:.................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Yukarıda işleteni, şoförü, rehber personeli, plakası ve güzergâhı belirtilen okul servis aracının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile UKOME/ İl-ilçe Trafik Komisyonu kararlarına uygunluğu anlaşılmış olup, iş bu Özel İzin Belgesi tanzim edilerek verilmiştir.
 
Onaylayanın:
Adı Soyadı
İmzası
Mühür
 
 
Sayfa 3 

Okul servisi ücretlerini odalar belirleyecek

Okul servislerinin ücretleri artık UKOME tarafından değil, esnaf ve sanatkarların bağlı bulundukları odalar tarafından belirlenecek. 07 Ağustos 2013 22:21

ANKARA – Arife Yıldız Ünal

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, okul servislerinin ücretlerinin artık

Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME) tarafından değil,


esnaf ve sanatkarların bağlı bulundukları odalar tarafından belirleneceğini bildirdi.


Elmadağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikle servis araçlarının fiyat tarifesinin netleştiğini kaydetti. Elmadağlı, “Değişiklik, Türkiye’de öğrenci servis ücretlerinin hangi kurum veya merciler tarafından belirlenmesinde yaşanan ikilemi ortadan kaldırmıştır” diye konuştu.

5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre tarifeyi belirleme yetkisi belediyelere ( UKOME), 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa göre de esnaf ve sanatkarların bağlı bulundukları odalara verildiğini anlatan Elmadağlı, “Bu karmaşadan dolayı bir çok ilimizde fiyat tarifelerinin belirlenme şekli hakkında davalar açılmıştır. Bu yönetmelik değişikliğiyle fiyat belirleme konusundaki sorun ortadan kaldırılmıştır” ifadesini kullandı.

Taşımacılık işini meslek edinenlerin hakları korunacak

Velilerin istemesi halinde çocuklarının taşınması için anlaştıkları servis aracının artık okul bahçesini kullanabileceklerini de ifade eden Elmadağlı, “Veliler bir servis aracı işleteniyle anlaşarak çocuklarını taşıtabilmekteydiler. Ancak anlaşma yapılan bu aracın diğer servis araçları gibi okulun bahçesine kullanılmasına okul yönetimleri tarafından çoğu zaman izin verilmemekteydi. Bu değişiklik ile de velilerimizin anlaşma yaptıkları servis aracı, okul yönetiminin anlaşma yaptığı diğer servis araçları gibi okul bahçelerinden faydalanabilecek” dedi.

Taşıma sınırında da “beşte birinden az olamaz” ifadesinin

üçte birinden az olamaz” şekliye değiştirildiğini kaydeden Elmadağlı, bu kararın gerçek anlamda taşımacılık işini meslek edinmiş kişilerin hakkının korunmasını sağlayacağını, diğer taraftan sadece komisyonculuk yaparak geçinen, öz malı olmayan komisyoncu şirketlerin olmasının önüne geçileceğini söyledi.
 
  Bugün 35501 ziyaretçi (56634 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol