ulasissendikasi
  YARGI HABERSİZ RADARA DUR DEDİ
 Uyarı levhası bulunmayan yolda

kesilen hız cezası Yargıtay’dan döndü.

Sü­rü­cü­yü uyar­ma­dan giz­li ra­dar kay­dı ya­pı­la­rak ke­si­len

343 li­ra ce­za­ ip­tal edildi.

08 Ekim 2014 Çarşamba - 08:45

Uyarı levhası bulunmayan yolda kesilen hız cezası

Yargıtay’dan döndü

. Sü­rü­cü­yü uyar­ma­dan

giz­li ra­dar kay­dı ya­pı­la­rak ke­si­len 343 li­ra ce­za­ ip­tal edildi

. Emsal niteliğindeki kararın gerekçesinde


‘Dev­let

va­tan­da­şı­nı tu­za­ğa dü­şü­re­me­z’

denildi.

 
Yar­gı­ta­y’­ın ra­dar ce­za­sı hak­kın­da­ki ka­ra­rı em­sal ol­du

.  Ada­na­’da­ki olay­da tra­fik ekip­le­ri yol ke­na­rın­da

giz­li ra­dar uy­gu­la­ma­sı yap­tı.

Bu sı­ra­da yol­dan ge­çen bir

sü­rü­cü uyarı levhası olmadığı için ra­da­ra ya­ka­lan­dı.

Tra­fik ekip­le­ri hız li­mi­ti­ni aşan sü­rü­cü­ye 343 li­ra ce­za kes­ti


RA­DA­RIN PE­Şİ­NE DÜŞ­TÜ
 
Pla­ka­sı­na ya­zı­lan 343 li­ra­yı gö­rün­ce şa­şı­ran sü­rü­cü hu­ku­ki sü­reç baş­lat­tı. Ra­dar uy­gu­la­ma­sı­nın han­gi gü­zer­gah­ta ya­pıl­dı­ğı­nı öğ­re­nen sü­rü­cü hız li­mi­ti­ni aş­tı­ğı yol­da ra­dar uya­rı­sı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı fark et­ti. Avu­ka­tı Umut Me­tin ile ke­si­len ce­za­ya iti­raz eden sü­rü­cü­nün dos­ya­sı Yar­gı­ta­y’­a ka­dar git­ti.
 
YAR­GI­TAY: KA­BUL EDİ­LE­MEZ
 

Yar­gı­tay 7. Ce­za da­ire­si,

Ala­şe­hir Sulh Ce­za Mah­ke­me­si'nce ve­ri­len ce­za­nın

ip­ta­li­ne yö­ne­lik ka­ra­rı ona­dı.

Yük­sek mah­ke­me bu ka­ra­rı


'Dev­let va­tan­da­şı­na tu­zak ku­ra­maz

' söz­le­riy­le yo­rum­la­dı.  
Ge­rek­çe­li ka­ra­rı­nı ha­zır­la­yan

Yar­gı­tay şu ifa­de­le­re yer ver­di:

‘Ki­şi­le­rin mal ve can gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak ama­cıy­la

ya­pıl­ma­sı ge­re­ken tra­fik de­ne­tim­le­ri­ni


yol kul­la­nı­cı­la­rı­na ce­za ver­mek ama­cıy­la

bil­gi­len­dir­me yap­ma­dan

ku­ral ih­la­li yap­ma­sı­nı bek­le­mek

tra­fik ku­ral­la­rı­nın ko­nu­luş ama­cı­na

uy­gun ol­ma­dı­ğı gi­bi

araç sü­rü­cü­le­ri­ne

tu­zak ku­rul­ma­sı an­la­mı­na ge­le­cek­tir

ki bu du­rum, çağ­daş hu­kuk dev­le­ti il­ke­le­ri ile

bağ­daş­maz ve ka­bul edi­le­mez.’


TERS­TEN KA­YIT YA­PA­MAZ

Yar­gı­ta­y’­ın em­sal ni­te­lik­te­ki ka­ra­rı­nı yo­rum­la­yan

Avu­kat Umut Me­tin,


“Bu şe­kil­de bir ne­vi tra­fik po­lis­le­ri­nin

tu­zak ku­rar gi­bi araç­la­rı

ters dön­dü­re­rek yol ke­na­rın­da bek­le­me­le­ri,

hiç­bir hız sı­nır­la­ma­sı­nın uya­rı lev­ha­la­rı ile

be­lir­til­me­di­ği yer­ler­de

bir an­da çe­vi­ri ya­pa­rak

sü­rü­cü­le­re hız li­mi­ti aşı­mı ne­de­niy­le

ce­za te­sis et­me­le­ri

hu­kuk dev­le­ti­ne ya­kı­şır bir yön­tem

ol­ma­dı­ğı­nın da al­tı­nı çiz­miş­ti­r”

ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Me­tin ay­rı­ca ka­rar son­ra­sın­da bir­çok

sü­rü­cü­nün ke­si­len ce­za­la­ra iti­raz et­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
RADAR TESPİT CİHAZI   CEBE GİRDİ

Radar Tespit Cihazı Cebe Girdi!

Radar Tespit Cihazı Cebe Girdi!

Radar noktalarını metrelerce öteden tespit ederek,
kullanıcıyı uyaran araçlara bir yenisi daha eklendi.
Bu kez pazara sunulmaya hazırlanan cihaz,


cep telefonu destekli olarak çalışıyor.

16.03.2011 / 19:52

DETAYLAR  ALT LİNKTE

http://hiziracil.tr.gg/RADAR-TESP%26%23304%3BT-C%26%23304%3BHAZI-CEBE-G%26%23304%3BRD%26%23304%3B.htm


 
  Bugün 35502 ziyaretçi (56654 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol